นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา และคณะรศ.สุรศักดิ์  กังขาว ทีมงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมวางแผน ทำฝายแกนดินซีเมนต์ และอาคารรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อมทำด้วยไม้ไผ่  ร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อนำเสนอ ยูเนสโก้  กรีนซิตี้ โดยมีท่านพัฒนาการจังหวัดเชียงราย ท่านนายอำเภอเชียงของ ท้องถิ่นอำเภอเมือง นายกเทศบาลดอยฮาง ผอ.กองช่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชาวบ้านห้วยพลู หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยอินทรีย์ ประธาน รองประธานคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนให้การต้อนรับ