มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จัดกิจกรรม “อังกฤษธุรกิจจิตอาสา”นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายใต้โครงการ “อังกฤษธุรกิจจิตอาสา”  ณ ตลาดนัดจตุจักร และสถานีตำรวจชุมชนตลาดนัดจตุจักร  (TG Police Support Unit)  โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษานำความรู้จากวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวไปใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งจะทำให้นักศึกษาพัฒนาความรู้และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยได้รับคำแนะนำและการดูแลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีนครบาลบางซื่อ และกลุ่มจิตอาสาการบินไทยระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2558  นี้