PTTGC เชิญเยาวชนร่วมประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 2 ชิงทุนการศึกษากว่า 270,000 บาทบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC  แกนนำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท. มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต  ได้จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 2 ในหัวข้อ ปิโตรเคมี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า เพื่อให้เยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของปิโตรเคมี   โดยแบ่งผู้สมัครเป็น 3 ประเภท ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ชิงทุนการศึกษา รวม 270,000 บาท

                 สำหรับ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครมาที่  ประกวดวาดภาพ “มหัศจรรย์  ปิโตรเคมี”  ตู้ ปณ. 16 ปณศ. จตุจักร กทม. 10900    เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 14 ตุลาคม  2559 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ประกาศผล วันที่ 3 พฤศจิกายน  2559  

               ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูล และ Download ใบสมัคร ได้จาก Website : www.pttgcgroup.com  หรือทาง Facebook Page  PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี