โครงการพัฒนาธุรกิจการถ่ายภาพครั้งที่ 2  การอบรม  PHOTOSHOP  CC  และ  LIGHTROOM “โครงการพัฒนาธุรกิจการถ่ายภาพครั้งที่ 2  การอบรม  PHOTOSHOP  CC  และ  LIGHTROOM  เป็นโครงการของคณะกรรมการ สมัยที่ 25  โดยสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ  ร่วมกับสถาบันการศึกษา  คือวิทยาลัยเพาะช่าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   คุณบุษราภรณ์   พรไพศาลศักดิ์  นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ  กล่าวเปิดโครงการ  ครั้งที่ 2  เป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับการแต่งภาพเชิงปฏิบัติ  เป็นการนำไปใช้ได้จริงในธุรกิจ   ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบเป็นจำนวนมากเนื่องด้วยที่จำกัด  จึงรับได้ครั้งละ 30 คนเท่านั้น   โครงการนี้จะมีต่อเนื่อง ทั้งภาคเหนือ   ใต้  ตะวันออก    ตะวันออกเฉียงเหนือ   กลาง